تصاویر خبری

بازدید رئیس و سرپرست بانک ایران زمین شعبه آبرسان تبریز از خطوط تولیدی مجموعه ظفر آهن و تشکیل جلسه با مدیریت مجموعه ظفر آهن (بهرام ظفر) در باره افزایش حجم تولید و اشتغال زایی برای جوانان در سطح استان آذربایجانشرقی .

رئیس و سرپرست بانک ایران زمین شعبه آبرسان تبریز
رئیس و سرپرست بانک ایران زمین شعبه آبرسان تبریز
رئیس و سرپرست بانک ایران زمین شعبه آبرسان تبریز
رئیس و سرپرست بانک ایران زمین شعبه آبرسان تبریز